Aktualizacja danych w BIK - teraz 2 razy w tygodniu

11 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim, wprowadzająca jednocześnie nowe obowiązki dla banków, w tym obowiązek związany z aktualizacja danych w BIK.

Aktualizacja danych w BIK

Powodem wprowadzenia zmian w przepisach była chęć poprawy dostępności i wiarygodności danych dla rynku finansowego. Jak również zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa konsumentów dokonujących czynności prawnych (np. zawierania umów kredytowych) z podmiotami z sektora finansów. Przy okazji na zmianach zyskają sami pożyczkodawcy. Zmniejszenie luki prawnej pozwalającej na jednoczesne zaciągnięcie kilkudziesięciu zobowiązań finansowych w krótkim przedziale czasowym dnia to dużo mniejsze ryzyko kredytowe dla banków i form pożyczkowych. Aktualny zapis w ustawie brzmi następująco:

"Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich otrzymania"

Do pełnego zrozumienia przepisu trzeba wiedzieć, że instytucją utworzoną na podstawie ust.4 jest na przykład BIK. Oznacza to, że każdy bank, SKOK oraz współpracujące z BIK firmy pożyczkowe mają prawny obowiązek przekazywać do Biura Informacji Kredytowej w terminie krótszym niż 7 dni:

  • Informacji o nowym zobowiązaniu
  • Informacji o całkowitej spłacie zobowiązania
  • Informacji o wygaśnięciu zobowiązania
  • Informacji o zmniejszeniu zadłużenia wskutek spłaty raty zgodnie z harmonogramem
  • Informacji o zmniejszeniu zadłużenia wskutek przedterminowej spłaty znaczącej części zobowiązania
  • Informacji o zmianie warunków spłaty (np. kwota raty, data zakończenia spłaty)
  • Informacji o kondycji zobowiązania
  • Korekty błędnych danych
  • Zmiany adresu klienta, nazwiska itp

Aktualizacja danych w BIK a czyszczenie BIK-u

Jak nowe przepisy regulujące działanie BIK i banków wpłyną na czyszczenie BIK-u? Niezwykle pozytywnie. Uproszczą proces i zmniejszą czas oczekiwania na ruch banków w praktyce do kilku dni. Według informacji otrzymanych od BIK wymiana informacji z bankami będzie odbywać się 2 razy w tygodniu. Pozwoli to na zabezpieczenie się w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych, na przykład problemów teleinformatycznych, przed ryzykiem przekroczenia terminu aktualizacji danych w BIK. Aktualizacja danych w BIK odbywać będzie się w każdy poniedziałek i czwartek. Co to oznacza dla konsumenta - kredytobiorcy, który chce szybko usunąć swój wpis z BIK? Oznacza to tyle, że gdy złoży dyspozycję usunięcia wpisu we wtorek, to już w najbliższy czwartek - wraz z kolejnym wsadem informacyjnym - bank przekaże taką dyspozycję do BIK-u. Skrócenie okresu usuwania wpisów z BIK na pewno pozytywnie wpłynie na rynek kredytowy w Polsce. Dla konsumentów ureguluje się kwestia do tej pory będąca wielką niewiadomą, czyli ile trwa czyszczenie BIK. Teraz wiadomo już, że wyczyszczenie BIK to maksymalnie 7 dni. Korzyści dla banków są również nie do przecenienia. Praca na zawsze aktualnych danych kredytowych to trafniejsze decyzje odnośnie do złożonych wniosków kredytowych. To również komfort lepszego monitorowania klientów istniejących pod kątem terminowości spłaty.  

Pozostałe artykuły o BIK

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...