Raport BIK spadkodawcy (zmarłego)

Zadłużenie spadkodawcy.

Często w momencie gdy umiera nam ktoś bliski zostawiając po sobie spadek, a nam nie jest bliżej znana dotychczasowa kondycja finansowa spadkodawcy pojawia się dylemat: przyjąć spadek wprost czy go odrzucić. Jak wiemy długi są dziedziczone i pytanie takie jest uzasadnione. Pomóc w takiej sytuacji powinien wgląd do historii kredytowej zmarłego. O ile większość wie jak uzyskać raport z BIK o sobie o tyle w przypadku osoby zmarłej pojawiają się wątpliwości i pytanie

Jak pozyskać raport BIK osoby zmarłej?

Jest to czynność nieco bardziej skomplikowana, niż w przypadku pozyskiwania wiedzy o swoich zadłużeniach, ale możliwa do przeprowadzenia. Wszystko przez tajemnicę bankową, którą objęte są dane dotyczące historii kredytowej. Zobaczmy co sam BIK napisał na ten temat:

"Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo bankowe, informacje stanowiące tajemnicę bankową mogą być udzielone sądowi w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym.

BIK może również udzielić informacji bezpośrednio spadkobiercy, jeśli ten przedstawi następujące dokumenty:

  • akt zgonu spadkodawcy
  • postanowienie sądu stwierdzające nabycie przez niego spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza*
  • pisemny podpisany wniosek o udzielenie informacji zawierający dane identyfikacyjne zmarłego (imię/imiona, nazwisko, ostatni adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu)

* należy przedstawić oryginał dokumentu lub kopię poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście lub drogą korespondencyjną w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK."

Zatem mamy dwie sytuacje, w których można pozyskać historie kredytową zmarłej osoby. Pierwszą będzie pozyskanie raportu BIK na potrzeby postępowania spadkowego w sądzie. Drugą pozyskanie raportu przez spadkobiercę. Jeśli spadkobiercą się nie jest o raporcie można zapomnieć.

Pozostałe artykuły o BIK

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...