Termin sprzeciwu przeciwko egzekucji komorniczej

( 6 Votes )

clockWitam, mam pytanie: czy jeśli przegapiło się termin złożenia sprzeciwu przeciwko egzekucji komorniczej z tytułu przedawnionego długu za niezapłacony rachunek telefoniczny i podpisało się z komornikiem ugodę na rozłożenie spłaty długu na raty, można jeszcze cokolwiek zrobić, żeby nie płacić długu, który trzykrotnie przeróśł wysokość rachunku telefonicznego. Chodzi mi o możliwość zaprzestania dalszej spłaty albo wynegocjowania upustu w spłacie.

Jednym zdaniem , czy istnieją środki prawne, daięki którym dalsza egzekucja mogłaby zostać przerwana?

 

Pozdrawiam

Beata S

ODPOWIEDŹ REDAKCJI SERWISU WINDYKOWANI.PL

Szanowna Pani. Przedstawiamy odpowiedź, która zapewne wyczerpuje Pani problem. Oto, co na Pani kłopoty polskie prawo. Stan prawny na 4 drudnia 2016.

  1. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na wniosek wierzyciela na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego w postaci np. wyroku sądowego lub nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności.
  2. Jeżeli nie złożyła Pani w terminie sprzeciwu lub zarzutów od wyroku lub nakazu (tytułu egzekucyjnego) i jeżeli zaprzecza Pani zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności [przez co dłużnik zaprzecza obowiązkowi spełnienia na rzecz wierzyciela świadczenia (długu) objętego tytułem egzekucyjnym i żąda pozbawienia mocy tytułu wykonawczego], to Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.) [Kpc] przewiduje możliwość wniesienia przez dłużnika (Panią) osobiście lub przez pełnomocnika powództwa przeciwegzekucyjnego przeciwko wierzycielowi.
  3. Powództwo może przyjąć postać pozwu: o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (czyli pozbawienie mocy dokumentu, na podstawie którego toczy się postępowanie egzekucyjne), o ustalenie nieistnienia należności wobec wierzyciela albo powództwa o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
  4. Nadto dłużnik (Pani) może złożyć pozew w przypadku, gdy już po wydaniu tytułu egzekucyjnego zaszły zdarzenia prowadzące do wygaśnięcia zobowiązania lub wskutek których zobowiązanie nie może być egzekwowane. Mogą to być zdarzenia zależne od woli stron (np. spłata długu, potrącenie) oraz niezależne od woli stron (np. przedawnienie roszczenia, niemożność świadczenia wskutek okoliczności, za które dłużnik nie odpowiada).
  5. Uwaga: Jeżeli dłużnik w toku postępowania o wydanie tytułu egzekucyjnego nie podniósł zarzutu przedawnienia (które już wówczas nastąpiło), to na okoliczność tę nie może się powoływać w uzasadnieniu powództwa przeciwegzekucyjnego.
  6. Należy pamiętać, iż dłużnik traci prawo wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego z chwilą wyegzekwowania przez wierzyciela całości długu objętego tytułem wykonawczym.
  7. Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności winien odpowiadać warunkom formalnym pism procesowych zawartych w art. 126 Kpc (oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron [dłużnika i wierzyciela], ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; treść wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie opisanych okoliczności; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników) oraz spełniać wymogi z art. 187 Kpc (dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; opisanie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu; informację, czy podjęto próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia; pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o: wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych; dokonanie oględzin; polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin; zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich)a.
  8. Powództwa przeciwegzekucyjne wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W zależności od wartości przedmiotu sporu będzie to sąd rejonowy lub sąd okręgowy właściwy dla miejsca, w którym prowadzona jest egzekucja. W praktyce warto do pozwu wpisać wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Pozwanym w postępowaniu przeciwegzekucyjnym jest wierzyciel.
  9. Pozew przeciwegzekucyjny podlega opłacie sądowej, chyba że wraz z pozwem dłużnik złoży wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub części, a sąd postanowi o takim zwolnieniu. Sądem właściwym w sprawie jest w praktyce sąd miejsca zamieszkania lub stałego pobytu dłużnika.

Podstawa prawna: art. 840 Kpc, art. 126 Kpc i art. 187 Kpc.

Komentarz do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64.43.296), [w:] A. Jakubecki (red.), J. Bodio, T. Demendecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, Zakamycze, 2005, wyd. II.

Komentarze   

 
0 #1 Jan 2021-03-20 15:19
15-08-2007 roku wypowiedziałem Umowę Najmu lokalu jednocześnie informując kto opuszcza lokal między innymi małżonka.(lokal został opuszczony 10-12-2007 roku i nastąpiła zmiana adresu i miejsce zamieszkania) jestem w posiadaniu pism potwierdzającyc h przyjęcie do wiadomości zaistniałego faktu oraz nakazu rozwiązania umowy wystosowanego do przedstawiciela powoda.Po upływie 10 lat t.j., w lipcu 2017 roku zostałem poinformowany Organ Rentowy o zajęciu świadczenia rentowego małżonki przez Komornika na podstawie prawomocnego Nakazu Zapłaty z Tytułem i klauzulą .w Lutym 2021 roku uzyskałem prawomocne Postanowienie Sądu Okręgowego stwierdzające,i ż Nakaz zapłaty w trybie upominawczym nie został skutecznie doręczony.W/wym . Postanowienie przedstawiłem Komornikowi z żądaniem wstrzymania egzekucji.Na dzień dzisiejszy nie otrzymałem (upłynęło 30 dni) ani odpowiedzi a także nie została wstrzymana egzekucja komornicza.Co powinienem obecnie uczynić ?
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...