Co to jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych.

Niezbyt często, ale jednak w Państwa korespondencji pojawia się pytanie o pewną tajemniczą listę dłużników - Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN).

Zatem po kolei. W Polsce istnieje kilka instytucji prowadzących listy dłużników. Wszyscy w zasadzie wiedzą co to jest BIK, Bankowy Rejestr czy BIG (w tym Infomonitor, KRD oraz ERIF). Niewiele osób jednak jest świadomych  istnienia jeszcze jednego, specyficznego rejestru i chodzi właśnie o RDN prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy. Z założenia jest to rejestr dotyczący przede wszystkim przedsiębiorców, zatem o jego istnieniu nagle dowiadują się dłużnicy, gdy wpis w tym rejestrze dłużników staje na przeszkodzie np. w podpisaniu umowy leasingowej.

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Może nastąpić:

  1. Z urzędu przez Sąd np.:
    • przy głoszeniu upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
    • przy ogłoszeniu upadłości spółki wpis dotyczy wspólników odpowiedzialnych majątkiem za zobowiązania spółki,
    • jeśli zaległość w opłacaniu alimentów przekracza okres 12 miesięcy.
  2. Na wniosek wierzyciela przez sąd rejestrowy KRS

Wierzyciel musi dysponować tytułem wykonawczym przeciw dłużnikowi. Zanim dłużnik zostanie wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych sąd wezwie go na postępowanie w tej sprawie.

Jak sprawdzić czy istnieje wpis w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych?

Nie jest to najprostsza procedura. Można udać się do Sądu rejonowego, przy którym prowadzony jest oddział Centralnej Informacji KRS. Dużo łatwiejszą drogą jest jednak skorzystanie z drogi elektronicznej i pobranie wyciągu (raportu) z RDN-u przez internet (na stronie ekrs.pl). Skorzystanie z ekrs.pl wymaga dodatkowych opłat, gdyż (wbrew sugestywnej nazwie) strony nie prowadzi ministerstwo gospodarki,  lecz prywatna firma.

Usunięcie dłużnika z RDN

W przeciwieństwie do BIG-ów i podobnie do wpisu w BIK wierzyciel nie ma obowiązku wykreślenia informacji o długu nawet jeśli ten dług został spłacony. Dłużnik będzie figurował w RDN przez 10 lat od dokonania wpisu (potem wpis wykreślany jest z urzędu) lub dopóki sam nie postara się o wykreślenie go z tej listy dłużników. Zatem dłużnik sam musi zadbać o to, by został wykreślony z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego o dokonanie odpowiedniego wpisu (wykreślenie też jest wpisem).

Wyszukać dłużnika możemy na stronie https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniedluznika, która wygląda jak poniżej:

strona ms

 

Potrzebować do tego będziemy numeru RDN. Aby go uzyskać należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych CI KRS-CDT http://ekrs.pl/formularze/I_zamowienie.php

Dysponując numerem RDN możemy zarówno wyszukiwać dłużnika jak i uzyskać odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (na podstawie wniosku dostępnego pod adresem: http://ekrs.pl/formularze/H_zamowienie.php

Jak w przypadku innych urzędów można również uzyskać zaświadczenie, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych składając wniosek na stronie: http://ekrs.pl/formularze/C_zamowienie.php

A tak to wygląda na stronie ekrs.pl:

strona ekrs

Mamy nadzieję, że po lekturze tego artykułu trochę lepiej rozumiesz zasadę działania tego rejestru dłużników.

Pozostałe artykuły o BIK

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...